Mølleparken

7500 Holstebro

GeneralFællesspisning.

Vi starter med at mødes 18.30 - 19.30, inden vi går i gang med selve generalforsamlingen. Vi sørger for lidt god mad og lidt til at skylle ned med. Tilmelding til spisning kan ske på tlf. 24905128 eller mail til ezs@webspeed.dk til Eva senest d. 15.-2.-2019. Vi håber på god tilslutning igen i år. Man kan også "nøjes" med at komme til selve generalforsamlingen. 

Generalforsamling 2019 - Ejerlauget Mølleparken.

Tidspunkt: Onsdag d. 20.-2.-2019 kl. 19.30.

Mødested: Skovgårdens Gildesal. Kør til Herningvej, derefter drej af Skovgårdsvej ned for enden af blokkene til Gildesalen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent, jfr.§11.

2) Beretning om ejerlaugets virksomhed siden sidste generalforsamling.

3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab - se bilag.

4) Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår.      
     Herunder fastlæggelse af kontingent.

5) Valg af bestyrelse og 1 suppleant, jfr. § 13.
     På valg:                                                                                                                   
     Søren Munch - stiller sit mandat til rådighed.  
     Søren Langkjær - stiller sit mandat til rådighed.  
     Suppleant: Frode Davidsen.

6) Valg af 2 revisorer og suppleant, jfr. §14.

7) Indkomne forslag, jfr. § 8. 

     Hjemmesiden - nu har vi haft prøveåret - skal den fortsætte?

8) Eventuelt.

Vel mødt - og tag bare naboen med!

Venlig hilsen bestyrelsen.

 


Referat 19.feb.2018